1987

1987

Prinz Jürgen I. Teiner

Prinzessin Rosi I. Teiner

1987

Jürgen I. Teiner

Rosi I. Teiner